Meditatie Zondag 21 juni 2020

Meditatie van ds. H.J. Visser over 2 Koningen 1

Liturgie

  • Votum en Zegengroet
  • Psalm 97 : 1, 2 en 3
  • Gebed
  • Gezang 242
  • 2 Koningen 1
  • Preek
  • Gezang 246
  • Dankgebed en voorbede
  • Opwekking 807
  • Zegen
  • Collecte (1e kerk, 2e Red een kind)

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

 

Verwerkingsvragen 2 Koningen 1

 1. Wat kan de reden zijn dat koning Achazja nu een afvaardiging zendt naar een afgod in Ekron Baäl-Zebub? Hij vereerde toch al andere afgoden?
 2. Hoe kan het dat koning Achazja zo hardnekkig blijft weigeren om de HEER, de God van Israël te erkennen?
 3. Ik las in een verklaring, dat het ook kan zijn dat Elia zelf te ver ging door vuur uit de hemel te laten komen, omdat hij daartoe geen rechtstreekse opdracht krijgt. Waarom denk je dat die uitleg niet juist is?
 4. De toorn van God door vuur uit de hemel te werpen en zoveel mannen te treffen, stelt ons vandaag voor grote vragen. Wie is God, dat hij zo toornt over de zonde? Hoe komt het dat zoveel mensen vandaag met die oordelen van God uit het OT zoveel moeite hebben?
 5. Kan het vuur van de toorn van God ook vandaag nog zo oplaaien, dat veel mensen erdoor worden verteerd? Waar denk je dan aan?
 6. Heel de aarde zal niet meer worden verwoest door een grote zondvloed, zoals in de dagen van Noach. Maar aan het eind van de tijd zal het vuur van God de aarde zuiveren van alle kwaad. Johannes de Doper zegt over Jezus in Mat.3: 11 “Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.“ Wat is het vuur dat Jezus bedoelt? Wat heeft de komst van de Geest te maken met het oordeel van God over deze wereld?
 7. Eerbied en ontzag voor God betekent ook eerbied voor degene die Hij zendt. Geldt dat vandaag nog? Waarom wel/niet?

Andere online diensten:

Meditatie op de site van GKv-Ommen.
Meditatie op de site van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Meditatie op kerkomroep van de GKv Vroomshoop.
Via bovenstaande verwijzingen kunt u zelf een te kijken dienst kiezen.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Ook verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.